ติดต่อสอบถาม

หากสนใจ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ คุณนัฏชา สุขเกตแก้ว
โทรศัพท์ 08-3003-7052
อีเมล career@nanon.com

 

พนักงานขับรถเทรลเลอร์ (มีประสบการณ์ในการขนส่งข้ามประเทศ)

(งานของบริษัทเป็นงานขนส่งข้ามประเทศ ส่วนมากจะเป็นประเทศลาว โดยวิ่งสินค้าทุกประเภท)

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. มีใบขับขี่ประเภทที่ 4
3. สามารถวิ่งงานสายยาวได้
4. สามารถวิ่งสินค้าได้ทุกรูปแบบ เช่น วิ่งตู้, วิ่งพื้นเรียบ, วิ่งปูนกล้วยหอม, โครงสร้าง Oversize, น้ำมัน, ยางมะตอย

การปฏิบัติตนในการสอบ
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
2. เตรียมร่างกายมาให้พร้อม
3. เอกสารในการมาสมัครงาน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่ ประเภทที่ 4
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
  • สำเนาใบผ่านการเกฑณ์ทหาร (ถ้ามี)
  • เอกสารในผ่านงานต่างๆ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม

หากสนใจ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่แผนกทรัพยากรบุคคล

ติดต่อ คุณนัฏชา สุขเกตแก้ว
โทรศัพท์ 08-3003-7052
อีเมล career@nanon.com

 

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส Senior Human Resources Officer / หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล Human Resources Supervisor

หน้าที่ความรับผิดชอบ / Responsibilities
1. กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฏระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท
2. ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้างและเบี้ยเลี้ยง
3. จัดทำแผนงานและบริหารงานด้านฝึกอบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้พนักงาน
4. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
5. บริหารจัดการดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของพนักงานบริษัทฯ
6. งานแรงงานสัมพันธ์ ดูแลระเบียบวินัย ตักเตือนพนักงาน ออกหนังสือตักเตือนลงโทษทางวินัย
7. วางแผนบริหารงานสวัสดิการ ของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
8. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหาร มอบหมายให้ดำเนินการ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง / Qualifications
1. อายุ 25-40 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ทางด้านรัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการทรัพยากรบุคคล
4. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และมีความสามารถในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม และมีทักษะในการถ่ายทอดและการนำเสนอ
6. มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานเบื้องต้น
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8. มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีในปัจจุบัน
9. หากมีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการบริหารบุคคลในระบบ ISO จะพิจารณาเป็นพิเศษ