ติดต่อสอบถาม

หากสนใจ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล

ติดต่อ: คุณนัฏชา สุขเกตแก้ว
มือถือ: 08-3003-7052
อีเมล์: hr@nanon.com

 

พนักงานขับรถเทนเลอร์ (มีประสบการณ์ในการขนส่งข้ามประเทศ)

(งานของบริษัทเป็นงานขนส่งข้ามประเทศ ส่วนมากจะเป็นประเทศลาว โดยวิ่งสินค้าทุกประเภท)

คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกิน 45 ปี
2. มีใบขับขี่ประเภทที่ 4
3. สามารถวิ่งงานสายยาวได้
4. สามารถวิ่งสินค้าได้ทุกรูปแบบ เช่น วิ่งตู้, วิ่งพื้นเรียบ, วิ่งปูนกล้วยหอม, โครงสร้าง Oversize, น้ำมัน, ยางมะตอย

การปฏิบัติตนในการสอบ
1. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
2. เตรียมร่างกายมาให้พร้อม
3. เอกสารในการมาสมัครงาน

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สำเนาใบขับขี่ ประเภทที่ 4
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • สำเนาวุฒิการศึกษา (ถ้ามี)
  • สำเนาใบผ่านการเกฑณ์ทหาร (ถ้ามี)
  • เอกสารในผ่านงานต่างๆ (ถ้ามี)

ติดต่อสอบถาม

หากสนใจ กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายบุคคล

ติดต่อ: คุณนัฏชา สุขเกตแก้ว
มือถือ: 08-3003-7052
อีเมล์: hr@nanon.com

 

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หน้าที่ความรับผิดชอบ/ Responsibilities
1. กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฏระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท
2. จัดทำและกำหนดมาตรฐานการดำเนินงานด้านงานสรรหา /การบริหารค่าตอบแทนการพัฒนาบุคคลากร /ด้านงานแรงงานสัมพันธ์
3. จัดทำแผนงานด้านอัตรากำลังคนและงบประมาณประจำปี
4. ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง
5. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง
6. ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาและแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา
7. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล
8. บริหารจัดการดูแลตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมของพนักงานบริษัทฯ
9. ปฏิบัติตามนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
10. งานแรงงานสัมพันธ์ ให้คำแนะนำกับหัวหน้างานในการตักเตือนพนักงาน ออกหนังสือตักเตือนลงโทษทางวินัย
11. จัดทำแผนงานและบริหารงานด้านฝึกอบรมพัฒนา เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้พนักงานทุกระดับ
12. กำหนดนโยบาย และวางแผนบริหารงานสวัสดิการ ของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
13. จัดการระบบเอกสารในกระบวนการให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
14. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บริหาร มอบหมายให้ดำเนินการ

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง/ Specifications
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 30-45 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. ประสบการณ์ผ่านงานด้านบุคคลอย่างน้อย 3 ปี
4. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และมีความสามารถในการบริหารคนอย่างมีประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการเจรจาโน้มน้าว ประนีประนอม และมีทักษะในการถ่ายทอดและการนำเสนอ
6.. มีความรู้กฎหมายแรงงานดี
7. สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
9. สามารถใช้โปรแกรมบริหารค่าตอบแทน B-Plus payroll ได้เป็นอย่างดี

การฝึกอบรม, การรับรอง/ใบอนุญาต/ Training, Certification/Licensing
1. ใบรับรองการฝึกอบรมจากระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 และการตรวจติดตามภายใน
2. ความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน
3. เทคนิคการเป็นหัวหน้างาน